Vizyon & Misyon

Toprak İşveren Sendikası; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun bilinci ile tüm faaliyetlerinde devletin bu yapısının korunması ve geliştirilmesini bir öncelik sorunu olarak görür ve bu temel hedef çerçevesinde ;

  • Toplumun tüm bireylerinin hukuk ve yasalar karşısında eşit olduğunu,
  • Herkesin Anayasa ve yasalarla kendisine tanınmış demokratik haklarını özgürce kullanabilmesini,
  • Ulusal gelir paylaşımında adalet ilkesini, kabul ederek çalışmalar yapar. Görüş belirler ve kamuoyuna sunar.


Bulunduğu ve faaliyet gösterdiği 12 numaralı işkolunda kurulu tüm işyeri ve işletmeleri çatısı altında toplamayı, üye işyerlerinde üretimde verimlilik ve kalitenin yükseltilmesini, bu yolla üyesi işletmelerin rekabet gücünün artırılmasını, üyesi işverenlerin ve onların çalışanlarının sorunlarının çözümünü ve ülke çalışma barışının korunmasını amaç edinmiş olan Toprak İşveren Sendikası bu amacı gerçekleştirmek için;

  • Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri akdeder.
  • Üyelerinin çalışma mevzuatı ve diğer yasalardan kaynaklanan sorunlarının çözümüne yardım ve adli müzaherette bulunur.
  • Üye işyerlerinde çalışma barışının kurulması ve korunması için işçi-işveren ilişkilerinde arabuluculuk yapar.
  • Gerek sektörde gerek ise tüm sanayi kollarındaki gelişme ve değişiklikleri takip eder, üyelerine aktarır.
  • Çalışma mevzuatının günün ve sektörün gereksinimlerine cevap verecek şekilde değiştirilmesi, yenilenmesi için yasa teklifleri hazırlar. İlgili ve yetkili mercilere bu görüş ve tekliflerini sunar.
  • Her türlü yasal ve yönetsel değişiklik ve yenilikler ile istatistiki  bilgileri derler ve üyelerine bildirir.
  • Seminer, kongre ve konferanslar düzenler.

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49